Збереження біорізноманіття / Conservation of Biodiversity


Conservation of Biodiversity in Circumstances of Intensive Forestry Industry in Prykarpattia 

Volodymyr Buchko the Project Manager 


The Project financed by Embassy of Finland in Ukraine is aimed to quality implementation of the order of the Ministry of Ecology and National Resouces as for protected areas of endangered species reproduction 

HALF-YEAR REPORT 

The realized activity that was planned in accordance with the Agreement between the Embassy of Finland in Ukraine and ECO-HALYCH the Environmental NGO

1. Presentation and implementation of the Project

2. Scientific and Training Seminars

4. Preliminary questionnaire for foresters in order to check the level of knowledge and collect data on the location of rare animals in the territory of 27 state forestry companies of Prykarpattia Questionnaires for forestry workers were developed, distributed and analyzed.

5. Keeping of electronic database on protected areas The electronic database on protected areas of forestry farms of the Prykarpattia region was developed and filled in.

6. Amendments to Ukrainian legislation Bokotei Andrii the head of the expert group has prepared recommendations (a letter to the Minister of Ecology and Natural Resources of Ukraine from the Ornithological Society of Western Ukraine) on the improvement of measures for the creation of protected areas around the nests and bird's mating places in the forests of Ukraine.

7. Verification of suitability of creating protection zones proposed by foresters

 - Suitability of creating two protection zones proposed by foresters in Markivtsi Forestry of Ivano-Frankivsk Forestry Economy is verified. More here 

- Suitability of creating protection zones proposed by foresters in Bolekhiv, Verkhovyna, Hryniava, Viiskove Forestries is verified

Activity that was not planned in accordance with the Agreement between the Embassy of Finland in Ukraine and Eco-Halych, the Public Ecological Organization (NGO)

8. Presentation of an edition of "Red Book of Ivano-Frankivsk Region. Animal World"

9. Searching additional funding for publication of "Red Book of Ivano-Frankivsk Region. Animal World", the material for which will be collected within the framework of this project Additional funding of 100 thousand UAH was received from the Board of Ecology and Natural Resources of Ivano-Frankivsk Regional State Administration for publication of "The Red Book of Ivano-Frankivsk Region. Animal World".

More here and here

10. Working over monograph "Red Book of Ivano-Frankivsk Region. Animal World" The project's experts have prepared preliminary sketches for amphibians and some mammals of Ivano-Frankivsk region according to literary data


Збереження біорізноманіття в умовах інтенсивного лісового господарства в Прикарпатті

Керівник проекту - Володимир Бучко  


Проект, що фінансується Посольством Фінляндії в Україні, направлений на якісне виконання наказу Міністерства екології та природних ресурсів про створення охоронних зон у місцях репродукції видів з "Червоної Книги України"

ПІВРІЧНИЙ ЗВІТ  

Реалізовані заходи, заплановані у відповідності до Угоди між ГЕО «Еко-Галич» та Посольством Фінляндії в Україні

1. Презентація та імплементація Проекту

2. Науково-практичні семінари

4. Попереднє анкетування лісівників з метою перевірки рівня знань та збору даних про локації рідкісних тварин на території 27 державних лісничих компаній Прикарпаття:

- Розроблено, розповсюджено та проаналізовано анкети для працівників лісового господарства.

5. Ведення електронної бази даних охоронних зон.

- Розроблено та заповнено електронну базу даних по охоронних зонах у лісових господарствах Прикарпаття.

6. Внесення змін до законодавства України

- Керівником експертної групи А. А. Бокотеєм підготовлені рекомендації (лист Міністру екології та природних ресурсів України від ЗУОТ) з покращення заходів зі створення охоронних зон навколо гнізд та токовищ птахів в лісах України.

7. Перевірка доцільності створення запропонованих лісівниками охоронних зон.

Реалізовані в рамках проекту заходи, не передбачені угодою між Посольством Фінляндії в Україні та ГЕО «Еко-Галич»

8 Презентація одного із заходів проекту (видання Червоної книги Івано-Франківської області (Тваринний світ))

9. Пошук додаткового фінансування для видання «Червоної книги Івано-Франківської області. Тваринний світ», матеріал для якої буде зібрано в рамках даного проекту. Отримано додаткове фінансування в розмірі 100 тис грн від Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА на видання «Червоної книги Івано-Франківської області. Тваринний світ» 

10. Робота над монографією «Червона книга Івано-Франківської області. Тваринний світ». Експертами проекту підготовлено попередні нариси по земноводних і деяких ссавцях Івано-Франківської області згідно літературних даних

Підписання Угоди про співпрацю між представниками ГЕО "Еко-Галич" та Посольства Фінляндії в Україні / Signing Agreement between representatives of ECO-HALYCH and Embassy of Finland in Ukraine


"Пробна вилазка" 

На фото - В.Бучко (кер. проекту), А.Бокотей (гол. експертної комісії) та Н. Дзюбенко (орнітолог, експерт) / 
"Test outing" to the Ivano-Frankivsk (Markivets) State Forestry


Презентація проекту / Project presentation


Конференція / Conference


Науково-практичні семінари / Scientific and practical trainings and seminars

© 2017 Еко-Галич. Всі права захищені.
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!