Проекти в роботі / Projects in progress

"Еко-Галич" постійно працює над еколого-освітніми та будівельними проектами задля збереження фауни

MENU

  1. Saving Ukrainian Population of Brown Bears in Captivity. Object: Improving keeping conditions for brown bears in Ukraine (more below)

  2. Environmental Projects (more below)

  3. Conservation of Biodiversity in Circumstances of Intensive Forestry Industry in Prykarpattia (more below)

Saving Ukrainian Population of Brown Bears in Captivity

Object: Improving keeping conditions for brown bears in Ukraine 

Building the 2d section of the bear enclosure on 2 ha in Halych Wildlife Rehab

SPLENDID THRILLING NEWS!!!

Our bears will get 8 times bigger natural enclosure! More in video clip

Years 2015-2016

At the Centre of Rehabilitation for Wild Animals in Halych National Park a natural enclosure for brown bears was being built!

NGO "Eco-Halych" was an organizer of the project.

Financing was on account of private donations from around the world. Volunteers help...

But it was not enough...

Each day of delay was an additional suffering of the bears.

Hurrah! Welttierschutzgesellschaft e.V. (WTG) the German Foundation responded to our request for assistance!!!

2017 year

Finally, the first enclosure for bears on 2500 sq.m area with swimming pool, dens and enrichment has been completed!

The issue of bears' translocation has been resolved on the highest state level!

NGO "Eco-Halych" was an organizer of the translocation project. The financial partner of the project was Welttierschutzgesellschaft e.V. (WTG).

2018 year

A new project is started:

Construction of the 2d sector of the bear enclosure on 20,000 sq.m (2 hectares!!!) area of magic forest!

The organization is provided by NGO "Eco-Halych" (Head of NGO is Володимир Бучко, Project Manager is Ivanna Kudina).

The financial partner of the project is Welttierschutzgesellschaft e.V. (WTG)

To be continued...

(News reportages of "1+1" and "402" channels, and footage of Eco-Halych are used in the clip)


Environmental Projects

NGO "Eco-Halych" takes an active part in environmental projects 


Conservation of Biodiversity in Circumstances of Intensive Forestry Industry in Prykarpattia 


The Project financed by Embassy of Finland in Ukraine is aimed to quality implementation of the order of the Ministry of Ecology and National Resouces as for protected areas of endangered species reproduction 

HALF-YEAR REPORT 

The realized activity that was planned in accordance with the Agreement between the Embassy of Finland in Ukraine and ECO-HALYCH the Environmental NGO

1. Presentation and implementation of the Project

2. Scientific and Training Seminars

4. Preliminary questionnaire for foresters in order to check the level of knowledge and collect data on the location of rare animals in the territory of 27 state forestry companies of Prykarpattia Questionnaires for forestry workers were developed, distributed and analyzed.

5. Keeping of electronic database on protected areas The electronic database on protected areas of forestry farms of the Prykarpattia region was developed and filled in.

6. Amendments to Ukrainian legislation Bokotei Andrii the head of the expert group has prepared recommendations (a letter to the Minister of Ecology and Natural Resources of Ukraine from the Ornithological Society of Western Ukraine) on the improvement of measures for the creation of protected areas around the nests and bird's mating places in the forests of Ukraine.

7. Verification of suitability of creating protection zones proposed by foresters

 - Suitability of creating two protection zones proposed by foresters in Markivtsi Forestry of Ivano-Frankivsk Forestry Economy is verified. More here 

- Suitability of creating protection zones proposed by foresters in Bolekhiv, Verkhovyna, Hryniava, Viiskove Forestries is verified

Activity that was not planned in accordance with the Agreement between the Embassy of Finland in Ukraine and Eco-Halych, the Public Ecological Organization (NGO)

8. Presentation of an edition of "Red Book of Ivano-Frankivsk Region. Animal World"

9. Searching additional funding for publication of "Red Book of Ivano-Frankivsk Region. Animal World", the material for which will be collected within the framework of this project Additional funding of 100 thousand UAH was received from the Board of Ecology and Natural Resources of Ivano-Frankivsk Regional State Administration for publication of "The Red Book of Ivano-Frankivsk Region. Animal World".

More here and here

10. Working over monograph "Red Book of Ivano-Frankivsk Region. Animal World" The project's experts have prepared preliminary sketches for amphibians and some mammals of Ivano-Frankivsk region according to literary data

МЕНЮ

  1. Спасіння української популяції бурого ведмедя у неволі.              Мета: Покращення умов утримання бурих ведмедів в Україні (далі - більше)
  2. Екологічні проекти (далі - більше)
  3. Збереження біорізноманіття в умовах інтенсивного лісового господарства в Прикарпаття (далі - більше)

Спасіння української популяції бурого ведмедя у неволі
Мета: Покращення умов утримання бурих ведмедів в Україні

Будівництво 2ї секції ведмежого вольєру на площі 2 га в Центрі реабілітації диких тварин Галицького НПП

ШАЛЕНА НОВИНА! Наші ведмеді отримають у 8 разів більший природний вольєр в Галицькому НПП!

2015-2016 рік

В Центрі реабілітації диких тварин Галицького національного природного парку вперше будується природний вольєр для бурих ведмедів!

ГО «Еко-Галич» - організатор проекту. Фінансування - приватні пожертви з усього світу.

Волонтерська допомога.

Але цього недостатньо...

Кожен день зволікань - додаткові страждання ведмедів.

На прохання про допомогу відгукнувся німецький фонд WTG Welttierschutzgesellschaft.

2017 рік

Нарешті, перший сектор площею 2500 кв.м з басейном, барлогами та збагаченням добудовано!

Питання перевезення ведмедів вирішено!

Фінансування транспортування бере на себе німецький фонд WTG Welttierschutzgesellschaft

2018 рік

Розпочинаємо новий проект:

Будівництво другого сектору вольєру площею 20 тисяч кв.м (2 гектари) чарівного лісу!

Організацію здійснює ГО «Еко-Галич».

Фінансовий партнер проекту - німецький фонд WTG Welttierschutzgesellschaft

Більше - на відео


Екологічні проекти

ГО «Еко-Галич» займає активну позицію з порятунку довкілля від забруднення та руйнування


Збереження біорізноманіття в умовах інтенсивного лісового господарства в Прикарпатті


Проект, що фінансується Посольством Фінляндії в Україні, направлений на якісне виконання наказу Міністерства екології та природних ресурсів про створення охоронних зон у місцях репродукції видів з "Червоної Книги України"

ПІВРІЧНИЙ ЗВІТ  

Реалізовані заходи, заплановані у відповідності до Угоди між ГЕО «Еко-Галич» та Посольством Фінляндії в Україні

1. Презентація та імплементація Проекту

2. Науково-практичні семінари

4. Попереднє анкетування лісівників з метою перевірки рівня знань та збору даних про локації рідкісних тварин на території 27 державних лісничих компаній Прикарпаття:

- Розроблено, розповсюджено та проаналізовано анкети для працівників лісового господарства.

5. Ведення електронної бази даних охоронних зон.

- Розроблено та заповнено електронну базу даних по охоронних зонах у лісових господарствах Прикарпаття.

6. Внесення змін до законодавства України

- Керівником експертної групи А. А. Бокотеєм підготовлені рекомендації (лист Міністру екології та природних ресурсів України від ЗУОТ) з покращення заходів зі створення охоронних зон навколо гнізд та токовищ птахів в лісах України.

7. Перевірка доцільності створення запропонованих лісівниками охоронних зон.

Реалізовані в рамках проекту заходи, не передбачені угодою між Посольством Фінляндії в Україні та ГЕО «Еко-Галич»

8 Презентація одного із заходів проекту (видання Червоної книги Івано-Франківської області (Тваринний світ))

9. Пошук додаткового фінансування для видання «Червоної книги Івано-Франківської області. Тваринний світ», матеріал для якої буде зібрано в рамках даного проекту. Отримано додаткове фінансування в розмірі 100 тис грн від Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА на видання «Червоної книги Івано-Франківської області. Тваринний світ» 

10. Робота над монографією «Червона книга Івано-Франківської області. Тваринний світ». Експертами проекту підготовлено попередні нариси по земноводних і деяких ссавцях Івано-Франківської області згідно літературних даних

Підписання Угоди про співпрацю між представниками ГЕО "Еко-Галич" та Посольства Фінляндії в Україні / Signing Agreement between representatives of ECO-HALYCH and Embassy of Finland in Ukraine


"Пробна вилазка" 

На фото - В.Бучко (кер. проекту), А.Бокотей (гол. експертної комісії) та Н. Дзюбенко (орнітолог, експерт) / 
"Test outing" to the Ivano-Frankivsk (Markivets) State Forestry


Презентація проекту / Project presentation


Конференція / Conference


Науково-практичні семінари / Scientific and practical trainings and seminars